CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Minh bảo Tín: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp.
Chi tiết xem tại tệp đính kèm.

CBTT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024